Lesungen 2016

Lesung am 17. April 2016
Gast: Lutz Steinbrück; Thema: Musik
Lesung am 22. Mai 2016
Gast: Norbert W. Schlinkert; Thema: Geister

Lesung am 11. September 2016
Gast: Martin Piekar; Thema: Richtung

Lesung am 30. Oktober 2016
Gast: Joshua Groß; Thema: Gegenwart
Lesung am 13. November 2016
Gast: Tobias Reußwig; Thema: Aufwachsen